สถาบันฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรมและให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health

วันที่ 7 มกราคม 2566 รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มอบหมายให้ รศ. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมและให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health” ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรุ่นที่ 35 สัญจร ณ จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 61 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักวิชาการสาธารณสุขจากจังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสพิธีเปิดการอบรมนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และดร.นาที รัชกิจประการ ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) พญ.เสริมศรี ปฐมพาณิชรัตน์ หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง และ รศ. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม โดยมี ผศ. ดร.ดวงใจ บรรทัพ ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการอบรมเป็นผู้กล่าวรายงานหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health” นี้เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขที่ใช้เวลาในการเรียนรู้ร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 23 เมษายน 2566 รวมเวลาทั้งหมด 10 วัน สำหรับในการฝึกอบรมวันแรกได้รับเกียรติจาก ดร. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ในหัวข้อ “เวชศาสตร์ป้องกันเชิงประยุกต์สำหรับผู้บริหารระบบสุขภาพ” และภาคบ่ายในหัวข้อ “การบริหารการเงิน-การคลังในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ” และในวันที่ 8 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบสุขภาพ” และภาคบ่ายให้ความรู้ในหัวข้อ “การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ” ณ ห้องประชุมโนรา โรงพยาบบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน