สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 36 สัญจรเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายให้ รศ. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ ร่วมพิธีเปิดการอบรมและให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 86 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักวิชาการสาธารณสุขจากจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 และจังหวัดใกล้เคียง ณ ห้องประชุมจตุภูมิ โรงพยาบบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในพิธีเปิดการอบรม รศ. ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการอบรมร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม และได้รับเกียรติจาก พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 และ รศ. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขที่ใช้เวลาในการเรียนรู้ร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 รวมเวลาทั้งหมด 10 วัน โดยในการฝึกอบรมวันแรกได้รับเกียรติจาก พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 ให้ความรู้ในหัวข้อ “นโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ในหัวข้อ “การวิจัยและ R to R สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข”
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคด้านระบาดวิทยา ให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักระบาดวิทยาสำหรับนักบริหารสาธารณสุข ” และภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข”
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบสุขภาพ” และภาคบ่ายให้ความรู้ในหัวข้อ “การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ”

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน