สถาบันฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 35 สัญจรจังหวัดพัทลุง

วันที่ 23 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่35สัญจร จังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 23 เมษายน 2566
โดยพิธีปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 12 /ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 12 นพ.วุฒิชัย ดิลกธราดล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง และดร.นฤมล จันทรเจิด รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม โดยมี ผศ. ดร.ดวงใจ บรรทัพ ผู้รับผิดชอบดำเนินการหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับและกล่าวสรุปรายงาน ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม แพทย์หญิงเกศทิพย์ บัวแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพัทลุง ประธานรุ่น ได้กล่าวแสดงคำขอบคุณคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรง กราบขอบคุณ ท่านนายกสมาคมฯ ท่านผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และทีมงาน Mini M.M. in Health รุ่น 35 สัญจรจังหวัดพัทลุง ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 61 คนนี้ ได้รับประสบการณ์เรียนรู้ ได้เครือข่าย ได้ทำความรู้จักกันขึ้น เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดกับการปฏิบัติงานจริงในอนาคต

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน