สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.) รุ่นที่ 34

วันที่ 28-29 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 34 โดยความร่วมมือของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยวันที่ 28 มกราคม 2566 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร อดีตเลขาธิการ AUN-HPN บรรยายหัวข้อสุขภาพโลกและกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ และในช่วงบ่ายได้ รับเกียรติจากดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส รศ.ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล ทีมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติการวิพากษ์โครงร่างวิจัย (Research Proposal Critique) ร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม
สำหรับวันที่ 29 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายในหัวข้อ หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบสุขภาพ และ แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 61 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน