สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health สัญจร จ.พัทลุง

วันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดการอบรม หลักสูตร 
“นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นสัญจร จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดลในเครือข่าย AUN-HPN บรรยายในหัวข้อ สุขภาพโลกและกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบาย แพทย์หญิง ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหารสาธารณสุข ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ บรรยายในหัวข้อ การพูดในที่ชุมชนและบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหาร และ อาจารย์ภาวิณี ตันติโกวิทย์ บรรยายในหัวข้อ การพูดเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของผู้บริหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อการพัฒนาโครงการกลุ่ม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ อาจารย์สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายและแนะนำกิจกรรม ซึ่งการอบรมหลักสูตรนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 61 ท่านประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักวิชาการด้านสาธารณสุข จากจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงแรมศิวา จังหวัดพัทลุง

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน