สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 34

สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 34
วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 34 โดยความร่วมมือของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยวันที่ 24 มีนาคม 2566 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด บรรยายในหัวข้อ Lifestyle Medicine for Health and Well-being และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ศ. (กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ หลักการและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข
วันที่ 25 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บรรยายในหัวข้อ ภาวะผู้นำแนวใหม่สำหรับนักบริหารสาธารณสุข และ การบริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และการจัดการความขัดแย้ง
วันที่ 26 มีนาคม 2566 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ การจัดการภาพลักษณ์และการบริหารองค์กรสำหรับผู้บริหารสาธารณสุขในอนาคต และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายในหัวข้อ การบริหารโรงพยาบาลสำหรับนักบริหารสาธารณสุข
โดยมี รศ. ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ประธานคณะทำงานการจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านสาธารณสุข (นบส.ส) รุ่นที่ 34 รศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล และ ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 61 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักวิชาการสาธารณสุข ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน