สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 35 สัญจร จ.พัทลุง

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 35 สัญจร จังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมศิวา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
วันที่ 22 เมษายน 2566 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อการสร้างภาพลักษณ์และการบริหารสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข สำหรับช่วงบ่าย ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเสนอโครงงานกลุ่มต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นพ.จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง และ ผศ. ดร.ดวงใจ บรรทัพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรฯ
วันที่ 23 เมษายน 2566 สำหรับภาคเช้า เป็นการสอบรวบยอด มุ่งการวัด เพื่อนำความรู้ในทุกโมดูลของการเรียนการสอนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ integration จากโจทย์จำลองปัญหาและสถานการณ์ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์กับผู้เข้าอบรมที่สามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ขององค์ความรู้จากที่ได้เรียน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

วารสารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน