Intranet | Thai | Eng

รายละเอียดหลักสูตร

หลักการของหลักสูตร

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามที่ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยกำหนดเปิดหลักสูตรการอบรมรุ่นแรกระหว่าง วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมุ่งที่จะพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ภายใต้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) รวมทั้ง งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารกองสาธารณสุข ผู้บริหารกองคลัง บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ กปท. รวมทั้ง นักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขในท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สามารถ คิด วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ติดตามโครงการหรืองานด้านสาธารณสุขที่ดำเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 3. มีทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างทีมทำงานและเครือข่ายการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เป็นผู้บริหาร หรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ กปท. นักวิชาการ บุคคลที่เกี่ยวข้องที่สนใจในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


ลักษณะของหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพและงานบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลา 1-3 วัน รวมทั้ง ให้มีการศึกษาเพิ่มเติมต่อเนื่องด้วยตนเอง ฝึกทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานด้วยตนเอง (Self Study) ในระยะเวลา 3 เดือนหลังเข้ารับการอบรม


โครงสร้างของหลักสูตร

เนื้อหาวิชาแบ่งเป็น 4 หมวดรายวิชา (Module) ได้แก่


 1. ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
  • ความเป็นมาของหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
  • แนวคิดในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.)
  • หลักการ และเจตนารมณ์ของกองทุน กปท.
 2. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการสร้างมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
  • ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักบริหารการพัฒนา
  • ความสำคัญและหลักการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 3. ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ใช้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
  • ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
  • กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
  • การวิเคราะห์ เชื่อมโยง และทำความเข้าใจ เจตนารมณ์ของประกาศ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้ดำเนินงานบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 4. แนวทางและวิธีปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
  • ขั้นตอน และวิธีการ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  • แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
  • แนวทางการจัดทำแผนการเงินกองทุนฯ
  • แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
  • แนวทางการพิจารณา/เสนอ โครงการ
  • แนวทางการบริหารและพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
  • การใช้งานโปรแกรม กปท. เพื่อจัดทำระบบบัญชี
  • การใช้งานโปรแกรม LTC
  • แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผล

วิธีการจัดการเรียนการสอน

จัดฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน ในลักษณะ Combination ให้ตรงกับความจำเป็นของผู้เข้าร่วมการอบรม ตามบทบาทหน้าที่ในการทำงานหรือบริหารจัดการกองทุน กปท. ได้แก่

 1. หลักสูตรสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกและปลัด) ระยะเวลา 1 วัน ( 1 วันแรกของการอบรม โดย มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรตามหลักสูตรที่เข้าร่วม)
 2. หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลา 3 วัน( ตลอดหลักสูตร)

รูปแบบกิจกรรม

จัดฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน ในลักษณะ Combination ให้ตรงกับความจำเป็นของผู้เข้าร่วมการอบรม ตามบทบาทหน้าที่ในการทำงานหรือบริหารจัดการกองทุน กปท. ได้แก่

 1. อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ร่วมกับ ผู้มีประสบการณ์ตรง
 2. แบ่งกลุ่มย่อย มอบหมายงานกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด (Problem-based learning)
 3. วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนและบรรยายสรุป โดย วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. ประเมินวัดผลการเรียนรู้รวบยอด
 5. มอบหมายงาน ต่อยอดการทำงานในพื้นจริง ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนในระบบ Social network

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ รับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมตามที่กำหนด โดยผู้รับการอบรมจะได้รับเอกสารหรือสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง วันสุดท้ายของหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับมอบหมายให้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เมื่อผู้เข้ารับการอบรมมีการส่งแบบประเมิน และนำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนตามเกณฑ์ตามกำหนดแล้ว จึงจะได้รับเกียรติบัตร


วันที่จัดอบรม

 1. หลักสูตรสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกและปลัด)
  • รุ่นที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 17 ธันวาคม 2563
 2. หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • รุ่นที่ 1 วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม– 2 สิงหาคม 2563
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 16-19 ธันวาคม 2563

การประเมินผล

การประเมินผลระหว่างการอบรม

 1. การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และสามารถเข้ารับอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 2. แบบสอบถามประเมินความรู้ ความเข้าใจที่เปลี่ยนแปลงหลังการอบรมแต่ละครั้ง

การประเมินผลหลังการอบรม มีการติดตามการ นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามบทบาท หน้าที่ของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละพื้นที่ ในระยะเวลา 3 เดือนหลังเข้ารับการอบรม


สถานที่จัดฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวนที่เปิดรับ รุ่นละ 50-70 คน แบ่งเป็น

การประเมินผลหลังการอบรม มีการติดตามการ น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามบทบาท หน้าที่ของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละพื้นที่ ในระยะเวลา 3 เดือนหลังเข้ารับการอบรม


ค่าลงทะเบียน

 1. หลักสูตรสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกและปลัด) ค่าลงทะเบียน คนละ 1,500 บาท
 2. หลักสูตร สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดการอบรม)

วิธีการชําระเงิน

โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่าน Application บนมือถือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 016-2-10322-3
ส่งสลิป ระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและรุ่น ไปที่ คุณพิชญ์สินี เพียรอนุกูลบุตร
อีเมล์ aihdtr@gmail.com หรือ id line 081-3819484 หรือโทรสาร 02-441-9995
(รุ่นที่ 3: โอนเงินภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)


หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรม ติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเอง ณ สถานที่พักตามที่มหาวิทยาลัยแนะนำ เช่น
 1. The Time 24 ศาลายา เบอร์ติดต่อ 02 441 4290, 088 1942424
 2. Tripple A Residence ศาลายา เบอร์ติดต่อ 086 3747588
 3. The Loft Salaya เบอร์ติดต่อ 02 8002899, 082-5805005
หรือตามสะดวกโดยเบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางจากต้นสังกัด