Intranet | ไทย | อังกฤษ

ปฏิทินกิจกรรม | ทั้งหมด


20 กันยายน

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2565

09:00 ถึง 12.00 น.
22 กันยายน

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

13:30 ถึง 15.00 น.