Intranet | ไทย | อังกฤษ

กิจกรรมสถาบันฯ | กิจกรรมสถาบันฯทั้งหมด


ปฏิทินกิจกรรม| ทั้งหมด


19 ตุลาคม

ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน

09:00 ถึง 12.00 น.
19 ตุลาคม

ประชุมอาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

13:30 ถึง 14.30 น.
20 ตุลาคม

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร Ph.D.

13:30 ถึง 16.30 น.