โครงการวิจัย

 1. หัวข้อ:การพัฒนาหลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของโรงเรียนต้นแบบสำหรับโครงการอาหารกลางวัน
  ผู้วิจัยหลัก: รศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 2. หัวข้อ:การสํารวจการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้กัญชาและกระท่อมในหญิงตั้งครรภ์และผลกระทบต่อสุขภาพ
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 3. หัวข้อ:โครงการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการขยายผลด้วยกรอบแนวคิด CFIR, RE-AIM และ NPT
  ผู้วิจัยหลัก: รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคล
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 4. หัวข้อ:นโยบายสิ่งเสพติด การตอบสนองทางกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายในระบบยุติธรรม: การเปรียบเทียบข้ามชาติระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ปีที่ 3
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 5. หัวข้อ:แบบจำลองบูรณาการพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงสาธารณะของประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีบรรทัดฐาน และแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและความไว้ใจ
  ผู้วิจัยหลัก: รศ.ดร. ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 6. หัวข้อ:ปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตชุมชนเมืองของประเทศไทยด้วยการประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสทางสิ่งแวดล้อม
  ผู้วิจัยหลัก: รศ. ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 7. หัวข้อ:ปัจจัยสู่ความสำเร็จเพื่อส่งเสริมการปรับตัวของวัยกลางคนด้วยการพัฒนาศักยภาพสมองสู่สูงวัยในที่เดิมอย่างมีสุขภาวะ
  ผู้วิจัยหลัก: รศ. ดร.อรพินท์ เล่าซี้
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 8. หัวข้อ:สุขภาวะและความยั่งยืนของวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งทะเล จากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม
  ผู้วิจัยหลัก: รศ.ดร. ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 9. หัวข้อ:Postpartum Depression and Anxiety among Myanmar Women: an Online Cross-Sectional Study
  ผู้วิจัยหลัก: Assist. Prof. Dr. Seo Ah Hong
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ

 1. หัวข้อ:การลดความเสี่ยงสำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตชุมชนเมืองของประเทศไทยด้วยการประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสทางสิ่งแวดล้อม
  ผู้วิจัยหลัก: รศ. ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ:การประเมินความเชื่อมโยงของความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงานเพื่อจัดการน้ำในระบบกสิกรรมของไทยด้วยแบบจำลองเชิงพลวัต
  ผู้วิจัยหลัก: รศ. ดร. ธันวดี สุขสาโรจน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ:โครงการประเมินผลและถอดบทเรียนโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ:การพัฒนาหลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของโรงเรียนต้นแบบสำหรับโครงการอาหารกลางวัน
  ผู้วิจัยหลัก: รศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 5. หัวข้อ:การสํารวจการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้กัญชาและกระท่อมในหญิงตั้งครรภ์และผลกระทบต่อสุขภาพ
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 6. หัวข้อ:โครงการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการขยายผลด้วยกรอบแนวคิด CFIR, RE-AIM และ NPT
  ผู้วิจัยหลัก: รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคล
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 7. หัวข้อ:นโยบายสิ่งเสพติด การตอบสนองทางกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายในระบบยุติธรรม: การเปรียบเทียบข้ามชาติระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ปีที่ 3
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 8. หัวข้อ:แบบจำลองบูรณาการพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงสาธารณะของประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีบรรทัดฐาน และแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและความไว้ใจ
  ผู้วิจัยหลัก: รศ.ดร. ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 9. หัวข้อ:ปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตชุมชนเมืองของประเทศไทยด้วยการประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสทางสิ่งแวดล้อม
  ผู้วิจัยหลัก: รศ. ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 10. หัวข้อ:ปัจจัยสู่ความสำเร็จเพื่อส่งเสริมการปรับตัวของวัยกลางคนด้วยการพัฒนาศักยภาพสมองสู่สูงวัยในที่เดิมอย่างมีสุขภาวะ
  ผู้วิจัยหลัก: รศ. ดร.อรพินท์ เล่าซี้
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 11. หัวข้อ:สุขภาวะและความยั่งยืนของวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งทะเล จากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม
  ผู้วิจัยหลัก: รศ.ดร. ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ
 12. หัวข้อ:Postpartum Depression and Anxiety among Myanmar Women: an Online Cross-Sectional Study
  ผู้วิจัยหลัก: Assist. Prof. Dr. Seo Ah Hong
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ

 1. หัวข้อ: โครงการศึกษาและพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ: แผนงานวิจัย การสังเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ผู้วิจัยหลัก:รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ: การสังเคราะห์วรรณกรรมเพื่อประมวลนโยบาย บทบาท และทิศทางการปฏิรูปบทบาทของของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ผู้วิจัยหลัก: รศ. ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ:การวิจัยวิเคราะห์ระบบการดำเนินงานและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในการปฏิรูปบทบาทของของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ผู้วิจัยหลัก: รศ. ดร. ธันวดี สุขสาโรจน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 5. หัวข้อ:การวิจัยถอดบทเรียนของ อสม. ที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อการปฏิรูปบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ผู้วิจัยหลัก:ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 6. หัวข้อ:การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในฐานะการเป็นนวัตกรสังคม
  ผู้วิจัยหลัก:ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 7. หัวข้อ:การวิจัยเพื่อค้นหาภาพอนาคตร่วมกันสำหรับเสนอทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ผู้วิจัยหลัก:รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 8. หัวข้อ:การประเมินความพร้อมในการขับขี่ของผู้ขับแท็กซี่สูงอายุเพื่อพัฒนาการคัดกรองในการชี้แนวทางเพิ่มความปลอดภัยบนถนน
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 9. หัวข้อ:นโยบายสิ่งเสพติด การตอบสนองทางกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายในระบบยุติธรรม: การเปรียบเทียบข้ามชาติระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ปีที่ 2
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 10. หัวข้อ:การศึกษาหลายประเทศเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในสตรีหลังคลอด รวมถึงการฉีดวัคซีนและภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
  ผู้วิจัยหลัก: Asst. Prof. Dr. Seo Ah Hong
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 11. หัวข้อ:การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน 10 กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 12. หัวข้อ:การประเมินภาวะทางสังคม สุขภาพ และพฤติกรรมการรับมือและปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อระบบสุขภาพและชุมชนของโรคโควิด 2019 ของประชาชนไทย: ชุดการศึกษาด้วยการสำรวจแบบเร่งด่วนตามสถานการณ์ระบาดระหว่างปี 2021-2023
  ผู้วิจัยหลัก: ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 13. หัวข้อ: การดูแลระยะกลางแบบไร้รอยต่อในพื้นที่ทดลองของโครงการ Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP)
  ผู้วิจัยหลัก: รศ. ดร. นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 14. หัวข้อ:ปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตชุมชนเมืองของประเทศไทยด้วยการประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสทางสิ่งแวดล้อม
  ผู้วิจัยหลัก: รศ. ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ

 1. หัวข้อ: การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ:นโยบายสิ่งเสพติด การตอบสนองทางกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายในระบบยุติธรรม: การเปรียบเทียบข้ามชาติระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ปีที่ 1
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ: โครงการสานพลังติดตามและสนับสนุนกระบวนการนโยบายสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ
  ผู้วิจัยหลัก: อ.ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ:ประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กรณีศึกษาการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ การดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 5. หัวข้อ:โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและบุคลากรสาธารณสุขด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
  ผู้วิจัยหลัก: รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 6. หัวข้อ:การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมยางล้อรถในประเทศไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพสีเขียวร่วมกับการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า
  ผู้วิจัยหลัก:รศ. ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 1. หัวข้อ: การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน 10 กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2562
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ: การสร้างและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคและอาจารย์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย ในการทำวิจัยปฏิบัติงานและพัฒนาระบบบริการเกี่ยวกับวัณโรค
  ผู้วิจัยหลัก: ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ: ผลกระทบจากการใช้สารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนต่อความรู้ความเข้าใจในผู้ป่วย: กรณีศึกษาผลในระยะยาว
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 1. หัวข้อ: An Examination of the Factors that Influence Young Drivers’ Willingness to Speed and Text while Driving for Sustainable Encouragement of Safety Driving in Thailand.
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ: โครงการรู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ: Design and Development of a Plan for Guiding Countries in Operationalization of a One Health Approach for the Control of Vector Borne Diseases in the Context of Climate Change.
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ: ประสิทธิผลของการให้บริการรักษาความผิดปกติทางจิตโดยผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย: การศึกษาติดตามและควบคุม
  ผู้วิจัยหลัก: ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 5. หัวข้อ: การประเมินสถานการณ์ของชุมชน ผู้สูงวัย รูปแบบของอุปกรณ์ และรูปแบบเครือข่ายที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเครือข่ายเสียงเรียกช่วยชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยในชุมชน
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 6. หัวข้อ: รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการจัดการขยะพลาสติกในจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนและยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดตรัง
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 7. หัวข้อ: การวิเคราะห์พลวัตระบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในภาคประชาชน รูปแบบระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 8. หัวข้อ: Technical support to assist TDR in Reviewing needs in selected African countries for Institutional capacity, organizational set-up, financial and administrative systems to contribute to a draft plan for a One Health approach for the control.
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 9. หัวข้อ: การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 10. หัวข้อ: การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากลไกและสนับสนุนความเพียงพอของการได้รับบริการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันสูงที่เข้ารับบริการคลินิกไตวายเรื้อรัง
  ผู้วิจัยหลัก: อ.ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 11. หัวข้อ:ต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 1. หัวข้อ: Developing age-friendly communities to strengthen active aging in terms of physical, psychological, and economic condition with appropriateness and sustainability: Phase 1 - Defining the Indicatiors of age - friendly communities
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ: Effectiveness of a Buddhist temple-based Lifestyle Intervention programme to control high normal blood pressure and/or high normal blood glucose in temple member: a randomized controlled trial in Nakthon Pathom, Thailand III
  ผู้วิจัยหลัก: ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ: Factors Affecting Practice “Non-Smokers’ Health Protection Act B.E.2535”: A Case Study of Taxi Cars
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ: Nutritional status of women and children and its inequality in ASEAN countries
  ผู้วิจัยหลัก: Asst. Prof. Dr.Seo Ah Hong
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 5. หัวข้อ: Research and Development of Policy Recommendations Focused on the Concept of a “Time Bank”
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 6. หัวข้อ: System Dynamics Analysis of Factors affect Rational Antibiotic Use Behavior in Public Sector Provincial Level Model : A case study of Patum Thani Province
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 7. หัวข้อ: The Survey of Age-Friendly Environments to Promote Active Aging and Quality of Life among the Elderly : case study of Japan, Malaysia, Myanmar, Vietnam, and Thailand
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 8. หัวข้อ: Evaluation of Civil Society Strengthening in Development of Universal Health Coverage
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 9. หัวข้อ: The effectiveness of traditional Thai massage versus massage with herbal compress among elderly patients with low back pain (in Thai)
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 1. หัวข้อ: Biogas Production by Co-digestion of Municipal Wastewater and Food Waste in Semi-continuous Operations
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ: Developing age-friendly communities to strengthen active aging in terms of physical, psychological, and economic condition with appropriateness and sustainability: Phase 1 - Defining the Indicatiors of age - friendly communities
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ: Early Adolescent Patterns of Alcohol and Tobacco concurrent use in south east Asia region
  ผู้วิจัยหลัก: Asst. Prof. Dr.Seo Ah Hong
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ: Effectiveness of a Buddhist temple-based Lifestyle Intervention programme to control high normal blood pressure and/or high normal blood glucose in temple member: a randomized controlled trial in Nakthon Pathom, Thailand II
  ผู้วิจัยหลัก: ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 5. หัวข้อ: Enhancement of Green Productivity for Sustainable Supply Chain Management of Tire Industry in Thailand by Value Chain Analysis
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 6. หัวข้อ: Sustainable Increase of Green Productivity for Rubber Tree Plantation and Block Rubber Production Process in Thailand: an Analysis of the Flow of Value Chain
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 7. หัวข้อ: Sustainable Increase of Green Productivity for Vehicle Tires and Management of the Used Tires in Thailand: an Analysis of the Flow of Value Chain
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 8. หัวข้อ: The Effectiveness of Traditional Thai Massage Versus Massage with Herbal Compress among Elderly Patients with Low Back Pain (in Thai)
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 9. หัวข้อ: Option of Sustainable Food Waste Management for Large Fresh Markets of Thailand
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 10. หัวข้อ: Trends in socioeconomic inequality in undernutrition among children under 5 in Thailand
  ผู้วิจัยหลัก: Asst. Prof. Dr. Seo Ah Hong
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 11. หัวข้อ: The Behavioral Surveillance Survey of 9 Target Groups in Bangkok, 2017
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 12. หัวข้อ: System Dynamics Analysis of Factors affect Rational Antibiotic Use Behavior in Public Sector Provincial Level Model : A case study of Patum Thani Province
  ผู้วิจัยหลัก: ผศ.ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 1. หัวข้อ:Effectiveness of a Buddhist temple-based Lifestyle Intervention programme to control high normal blood pressure and/or high normal blood glucose in temple member: a randomized controlled trial in Nakthon Pathom, Thailand I
  ผู้วิจัยหลัก:ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ:การสำรวจการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์ทางเลือกในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน
  ผู้วิจัยหลัก:Prof. Dr.Karl Peltzer
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ:การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพื่อการจัดการหวงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในสหกรณ์โคนมในภาคกลางของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า
  ผู้วิจัยหลัก:ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ:การพัฒนากรอบการทำงานเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันภายในชุมชนโดยใช้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับการปฏิบัติตัวด้านสิ่งแวดล้อมในบ้านเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในภาคกลางของประเทศไทย
  ผู้วิจัยหลัก:ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 5. หัวข้อ:การศึกษาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  ผู้วิจัยหลัก:ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 6. หัวข้อ:โครงการประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
  ผู้วิจัยหลัก:ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 7. หัวข้อ:การวิจัยเชิงทดลอง เพื่อการจัดโปรแกรมส่งเสริม พฤติกรรม สุขภาพฟันดี และการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน ที่ศูนย์เด็กในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
  ผู้วิจัยหลัก:ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 8. หัวข้อ:การถอดบทเรียนทั่วประเทศ กระบวนการการเรียนรู้
  ผู้วิจัยหลัก:ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 9. หัวข้อ:การศึกษาสถานะสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในหมู่บ้านและตำบลจัดการสุขภาพ (โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559)
  ผู้วิจัยหลัก:ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 1. หัวข้อ:Determinants of Antiretroviral Therapy Adherence in Employed and Unemployed HIV-infected Adults Enrolled in Private and Public Health Facilities in Brazil, Côte d’Ivoire, Nigeria, South Africa and Thailand: A Prospective Cohort Study
  ปี: 2559
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ:Do age friendly environments promote healthy aging among Thai older population ? know their needs of do planning before too look.
  ปี: 2559
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ:Evaluation Project for Family doctor
  ปี: 2559
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ:Health behavior survey among undergraduate university students in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
  ปี: 2559
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 5. หัวข้อ:Project evaluation and lessons learned for the prevention and drugs problem solving in the Community
  ปี: 2559
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 6. หัวข้อ:School based obesity prevention program through nutrition & physical activity intervention.
  ปี: 2559
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 7. หัวข้อ:The Integrated Research Program on the Holistic Care Model Development for the Elderly : Phase II
  ปี: 2559
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 8. หัวข้อ:The role of physical and cognitive functioning as predictors in crash involvement among older drivers: an assessment of the traffic injury to enhance sustainable prevention
  ปี: 2559
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 1. หัวข้อ:An Evaluation Research of Tuberculosis Program to develop Public Health Education and Community Empowerment Strategies for Prevention and Control of Tuberculosis in Thailand
  ปี: 2558
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ: A Synthesis of Community Knowledge Set for Health Improvement Based on Sufficiency Economic Philosophy
  ปี: 2558
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ:Do age friendly environments promote healthy aging among Thai older population ? know their needs of do planning before too look.
  ปี: 2558
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ:Environmental Predictive Factors related with Early Childhood Caries Among Thai Children
  ปี: 2558
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 5. หัวข้อ:Research for Development of Ophthalmology Providers in ASEAN Countries
  ปี: 2558
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 6. หัวข้อ:Screening and brief intervention for intimate partner violence in pregnant women in primary care facilities in Nakhon Nathom Province, Thailand.
  ปี: 2558
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 7. หัวข้อ:Screening and concurrent brief intervention of conjoint hazardous or harmful alcohol and tobacco use in primary care in Thailand: a cluster randomized trial
  ปี: 2558
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 8. หัวข้อ:The utilization of traditional, alternative and complementary medicine for non-communicable diseases and mental disorders in primary care patients in lower Mekong countries.
  ปี: 2558
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 1. หัวข้อ:Environmental Predictive Factors related with Early Childhood Caries Among Thai Children
  ปี: 2557
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ:Evaluation of National HIV Counseling and Testing, Treatment, Care and Support Program
  ปี: 2557
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ:The Behavioral Surveillance Survey of 10 Target Groups in Bangkok, 2013
  ปี: 2557
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ:The innovations and health management models to improve valuables populations rendered by Local Administrative organizations
  ปี: 2557
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 1. หัวข้อ:Survey research for local intellect on health in phutthamonthon
  ปี: 2555
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ:The evaluation of self management support program for people with DM, HT, and lipidemia.
  ปี: 2555
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ:The integrated research program on the holistic care model development for the elderly
  ปี: 2555
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ:To study the long-term care of the elderly in the community
  ปี: 2555
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 1. หัวข้อ:Evaluation of using practical Guideline manuals for health promoting hospital
  ปี: 2554
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ:RCC Project Round1 (ปี 2553)
  1. The first 2-ปีs of implementation of PCM” under the Project to Enhance theCapacity of Provincial Coordination Mechanism (PCM) Fiscal ปี B.E. 2553
  2. The Behavioral Surveillance Survey of 7 Target Groups in Bangkok, 2554
  3. Processes and mechanisms to encourage participation in health service management by local administrative organizations after the transfer of health centers to local authorities in urban and rural areas.”
  4. Evaluation of the National AIDS Response in Thailand
  ปี: 2554
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ:Research and development model of the center for rehabilitation of disable persons in the community
  ปี: 2554
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ:To study the long-term care of the elderly in the community
  ปี: 2554
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 1. หัวข้อ: Economic Self-Reliance in Thai Families
  ปี: 2553
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ: Healthy Institute
  ปี: 2553
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ: Mechanisms and processes to encourage peoples’ participation following good governance in health service management after the transfer of health centers to local authorities
  ปี: 2553
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ: Network Development of Child Citizen Key Leader for Well-Being Promotion at District Level
  ปี: 2553
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 5. หัวข้อ: Spiritual health development for personnel in health promotion institution: ASEAN Institute for Health Development (AIHD), Mahidol University
  ปี: 2553
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 1. หัวข้อ:Capacity building of home visitors in supporting home based care to AIDS patients and families.
  ปี: 2544
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 2. หัวข้อ:Cognitive development of children at each age group project : Phase 2 Family-based child learning activities and project evaluation .
  ปี: 2545
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 3. หัวข้อ:Community Potentiality in integrating Primary Health Care intolocal government system .
  ปี: 2540
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 4. หัวข้อ:Evaluation on Happy Families Readiness Project.
  ปี: 2549
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 5. หัวข้อ:Evaluation on Management of Day Care Center Services Provided by Local Government Organization.
  ปี: 2550
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 6. หัวข้อ: Evaluation Project on Stroke Care in Communities in Bangkok Metropolitan.
  ปี: 2550
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 7. หัวข้อ:Evaluation on Service Satisfaction of the People by Rai-Khing Sub-district Administrative Organization.
  ปี: 2550
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 8. หัวข้อ:Evaluation on Service Satisfaction of the People by Bang Kratuek Sub-district Administrative Organization.
  ปี: 2550
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 9. หัวข้อ:Evaluation on Service Satisfaction of the People by Tha-Talad Sub-district Administrative Organization.
  ปี: 2550
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 10. หัวข้อ:Evaluation on the Support for the Child Development Centers of Local Government Organizations.
  ปี: 2550
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 11. หัวข้อ:Family Assessment Project based on the Criteria of the Strong Family Institute.
  ปี: 2550
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 12. หัวข้อ: Health and Biological Sciences Research Database สถานะ and Development Survey Project (Phase II) .
  ปี: 2551
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 13. หัวข้อ: Health opinion survey in rural people.
  ปี: 2539
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 14. หัวข้อ: Health Service Model for AIDS Prevention and Control
  ปี: 2538
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 15. หัวข้อ: Health Services Systems Project for Quality Antenatal Care and Well-Child Clinics.
  ปี: 2549
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 16. หัวข้อ: HIV/AIDS Orphans and Vulnerable Children and Supporting Systems in Thailand : Situational Analysis.
  ปี: 2549
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 17. หัวข้อ: Model of Health Service Rendered by Local Administrative Organizations after the Transfer of Health Centers to the Local Authorities.
  ปี: 2551
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 18. หัวข้อ: Needs and Readiness on Capability building for Disease Surveillance Prevention and Control 2549.
  ปี: 2549
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 19. หัวข้อ: Public Health Researcher, Database Development.
  ปี: 2547
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 20. หัวข้อ: Possidiction : PHC in the next decade.
  ปี: 2540
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 21. หัวข้อ: Relationship in Thai Families.
  ปี: 2552
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 22. หัวข้อ: Strengthening Community and Tambon Administrative Organization to Improve Quality of Life of the Elderly.
  ปี: 2544
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 23. หัวข้อ: Study on Support for Persons with Disabilities.
  ปี: 2543
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 24. หัวข้อ: The Research Proposal for the Best Practice of Healthy Family: A case of in and out of municipality.
  ปี: 2551
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 25. หัวข้อ: The Behavioral Surveillance Survey of 4 Target Groups in Bangkok, 2549.
  ปี: 2549
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 26. หัวข้อ: The Behavioral Surveillance Survey of 5 Target Groups in Bangkok, 2550.
  ปี: 2550
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 27. หัวข้อ: The Behavioral Surveillance Survey of 5 Target Groups in Bangkok, 2551.
  ปี: 2551
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 28. หัวข้อ: The Behavioral Surveillance Survey of 5 Target Groups in Bangkok, 2004.
  ปี: 2547
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 29. หัวข้อ: The Behavioral Surveillance Survey of 7 Target Groups in Bangkok, 2002
  ปี: 2545
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 30. หัวข้อ: The Behavioral Surveillance Survey of 7 Target Groups in Bangkok, 2003.
  ปี: 2546
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 31. หัวข้อ: The Behavioral Surveillance Survey of 7 Target Groups in Bangkok, 2005.
  ปี: 2548
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 32. หัวข้อ: The Community Self-Help in HIV Prevention and AIDS Care in BMA
  ปี: 2539
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
 33. หัวข้อ: The Family and Community Self-Help and Management for the Catastrophic illness.
  ปี: 2543
  สถานะ: เสร็จสมบูรณ์