Intranet | ไทย | อังกฤษ

สารจากผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (ASEAN Institute for Health Development) เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยใช้หลักการสาธารณสุขมูลฐาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมีภารกิจหลัก 3 ประการคือ การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลและสถาบันการฝึกอบรมสาธารณสุขมูลฐานให้กับบุคลากรด้านสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งปัจจุบันได้ขยายงานให้ครอบคลุมงานพัฒนาสุขภาพชุมชนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน
วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิชาการขั้นนำระดับโลก ด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพ” ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 ระดับโลก สถาบันฯได้มีการขับเคลื่อนในด้านงานวิจัย มีการประสานงานการจัดหาทุนจากองค์กรภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการจัดทำโครงการวิจัยที่สำคัญหลายโครงการ ด้านการศึกษาโดยการประสานความร่วมมือกับ International Labour Organization (ILO) เพื่อพัฒนาสาขาวิชา Social Health Protection (SHP) ในหลักสูตร Master of Primary Health Care Management (MPHM) ด้านการบริการวิชาการ สถาบันฯมีการจัดหลักสูตระยะสั้นทั้งภาษาไทยและนานาชาติให้กับองค์กรต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ให้ความรู้และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาสุขภาพ รวมถึงการรับหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการของ ASEAN University Network for Health Promotion Network (AUN-HPN) การเตรียมการเพื่อรองรับการเป็นสำนักงานเลขาธิการของ MU Global Health Program และการประสานงานเพื่อการจัดตั้ง Mahidol Active Ageing Policy Watch Centre รวมถึง Secretariat Office for Regional Technical Facility on Social Health Protection โดยความร่วมมือกับ ILO
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และติดตามข่าวสารของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กระผมหวังว่าเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านได้เป็นอย่างดี

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน