ASEAN Institute for Health Development
ภาษาไทย English Intranet ITA

RESEARCH PROJECTS : 2016


PROJECTS
Effectiveness of a Buddhist temple-based Lifestyle Intervention programme to control high normal blood pressure and/or high normal blood glucose in temple member: a randomized controlled trial in Nakthon Pathom, Thailand I
Principal Investigator : Prof. Dr.Supa Pengpid
Status : Complete
การสำรวจการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์ทางเลือกในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน
Principal Investigator : Prof. Dr.Karl Peltzer
Status : Complete
การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพื่อการจัดการหวงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในสหกรณ์โคนมในภาคกลางของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า
Principal Investigator : Assoc. Prof. Dr.Cheerawit Rattanapan
Status : Complete
การพัฒนากรอบการทำงานเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันภายในชุมชนโดยใช้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับการปฏิบัติตัวด้านสิ่งแวดล้อมในบ้านเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในภาคกลางของประเทศไทย
Principal Investigator : Assoc. Prof. Dr.Cheerawit Rattanapan
Status : Complete
การศึกษาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
Principal Investigator : Assoc. Prof. Dr.Thunwadee Suksaroj
Status : Complete
โครงการประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
Principal Investigator : Asst. Prof. Dr.Orapin Laosee
Status : Complete
การวิจัยเชิงทดลอง เพื่อการจัดโปรแกรมส่งเสริม พฤติกรรม สุขภาพฟันดี และการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน ที่ศูนย์เด็กในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
Principal Investigator : Asst. Prof. Dr.Aroonsri MongkolChati
Status : Complete
การถอดบทเรียนทั่วประเทศ กระบวนการการเรียนรู้
Principal Investigator : Asst. Prof. Dr.Aroonsri MongkolChati
Status : Complete
การศึกษาสถานะสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในหมู่บ้านและตำบลจัดการสุขภาพ (โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559)
Principal Investigator : Asst. Prof. Somsak Wongsawass
Status : Complete