การตรวจเยี่ยมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

ผลการดำเนินงาน

ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ของคณบดีองค์กรวิชาชีพสาธารณสุขทุกสถาบัน