Intranet | ไทย | อังกฤษ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน


คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้แก่ในตำแหน่งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ

เพื่อให้การบริหารงานสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดำเนินไปอย่างมีประวิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและของมหาวิทยาลัยมหิดล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้กับรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

เบอร์โทรศัพท์: 02-441-9040-3

โทรสาร: 02-441-9044

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปี 2565

 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนเมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2565 ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลต้นไม้ และพื้นที่สนาม ประจำปี 2565 ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประจำปี 2564

 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม 2564

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต