Intranet | ไทย | อังกฤษ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน


คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้แก่ในตำแหน่งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ

เพื่อให้การบริหารงานสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดำเนินไปอย่างมีประวิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและของมหาวิทยาลัยมหิดล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้กับรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดังต่อไปนี้

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปี 2565

 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนเมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2565 ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลต้นไม้ และพื้นที่สนาม ประจำปี 2565 ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ประจำปี 2564

 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม 2564

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  1. ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่สาธารณะ: การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
  3. การประชุมหารือกับ ผู้บริหารและบุคลากรของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และทีมให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดนครปฐม
  4. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  5. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมประชุม ASIAN Global Health Alliance (AGHA)
  6. ประชุมหารือภาคียุทธศาสตร์ เพื่อยกร่างสาระหมวดธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
  7. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  8. ประชุมคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เพื่อนาเสนอการดาเนินงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness tourism)
  9. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจฯ
  10. ประชุมอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุข
  11. ประชุม The CONNECT December Steering Committee Meeting
  12. หารือร่วมกับ James Cook University เพื่อร่วมวางแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับ Cotutelle Agreement
  13. ประชุมหารือการพัฒนาระบบ Healthy University Rating Systems (HURS)
  14. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาบทบาท อสม. ในฐานะการเป็นนวัตกรสังคม”
  15. ประชุม คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการให้ได้มาตรฐานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
  16. ประชุมคณะทำงานส่วนกลาง และส่วนพื้นที่ 13 เขต โครงการการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพโดยการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริง
  17. จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (The Development of Lifestyle Medicine)
  18. จัดการประชุมบุคลากรสถาบันฯ ประจาปี 2565

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต