การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงานบุคคล

กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการทางพัสดุ

กฎหมายปกครอง

วินัยและจรรยาบรรณ

กฎหมายอื่น ๆ

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

ด้านงานคลังและพัสดุ

ด้านงานบริหาร

ด้านงานวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านการบริการวิชาการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปี 2566

ประจำปี 2565

กฏ/ระเบียบ/พรบ.งานพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ 2566

 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนสิงหาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมกราคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2566 ระยะเวลา 9 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ประจำปีงบประมาณ 2565

 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกันยายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนเมษายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมกราคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2565 ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลต้นไม้ และพื้นที่สนาม ประจำปี 2565 ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   ด้านบริการวิชาการ

  1. สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health สัญจร จ.พัทลุง (10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566)
  2. สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.) รุ่นที่ 34 (28-29 มกราคม 2566)
  3. สถาบันฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health (22 มกราคม 2566)
  4. สถาบันฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรมและให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health (7 มกราคม 2566)
  5. ด้านวิจัย

  6. สถาบันฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดโครงการศึกษาวิจัย ประเมินผลและถอดบทเรียน โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (17 มีนาคม 2566)
  7. ด้านการศึกษา

  8. สถาบันฯ ต้อนรับผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา (9 มีนาคม 2566)
  9. ด้านคลังและพัสดุ

  10. ผลลัพธ์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ส่งมอบที่มีต่อสถาบันฯ ปี 2565
  11. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ปี2565
  12. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ปี 2565
  13. ด้านอื่น ๆ

  14. สถาบันฯ เข้าร่วม “มหิดลเกมส์ 2023” (10 มีนาคม 2566)
  15. สถาบันฯ ประชุมร่วมกับ College of Public Health, Taipei Medical University, Taiwan (17 กุมภาพันธ์ 2566)
  16. สถาบันฯ จัดประชุม Kick off การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (7 กุมภาพันธ์ 2566)
  17. สถาบันฯ ต้อนรับ CPI (31 มกราคม 2566)
  18. สถาบันฯ ต้อนรับ ผู้อำนวยการ จาก Department of Human Resources, Ministry of Health และคณะ (26 มกราคม 2566)
  19. ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  20. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่สาธารณะ: การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
  21. การประชุมหารือกับ ผู้บริหารและบุคลากรของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และทีมให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดนครปฐม
  22. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  23. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมประชุม ASIAN Global Health Alliance (AGHA)
  24. ประชุมหารือภาคียุทธศาสตร์ เพื่อยกร่างสาระหมวดธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
  25. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  26. ประชุมคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เพื่อนาเสนอการดาเนินงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness tourism)
  27. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจฯ
  28. ประชุมอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุข
  29. ประชุม The CONNECT December Steering Committee Meeting
  30. หารือร่วมกับ James Cook University เพื่อร่วมวางแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับ Cotutelle Agreement
  31. ประชุมหารือการพัฒนาระบบ Healthy University Rating Systems (HURS)
  32. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาบทบาท อสม. ในฐานะการเป็นนวัตกรสังคม”
  33. ประชุม คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการให้ได้มาตรฐานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
  34. ประชุมคณะทำงานส่วนกลาง และส่วนพื้นที่ 13 เขต โครงการการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพโดยการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริง
  35. จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (The Development of Lifestyle Medicine)
  36. จัดการประชุมบุคลากรสถาบันฯ ประจาปี 2565

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  การประชุมคณะกรรมการ ITA

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  การจัดอบรม