ภาษาไทย English Intranet ITA

สถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม “The essentials of effective child health management” ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

29 -30 พฤษภาคม 2567


วันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ. ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับเชิญบรรยายในการประชุม “The essentials of effective child health management” ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจัดโดย by Lao Pediatric Association, Ministry of Health ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2567 ในโอกาสนี้ รศ. ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ Quantity and quality of breastmilk of a group of Laotian lactating women” สำหรับ ผู้กำหนดนโยบายด้านสาธารณสุข กุมารแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และนักศึกษา ณ Donchan Palace Hotel in Vientiane