คณะกรรมการประจำสถาบันฯ
ภาษาไทย English Intranet ITA

คณะกรรมการประจำสถาบันฯ

image

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ประธาน
image

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กรรมการ
image

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
กรรมการ
image

รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
กรรมการ
image

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้

ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
กรรมการ
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน

รักษาการประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด
กรรมการ
image

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

ผู้แทนจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ

ผู้แทนจากบุคลากรฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
image

ฑิพรดา กองตาพันธุ์

ผู้แทนจากบุคลากรสนับสนุน
กรรมการ