Intranet | Thai | Eng

ปี 2565


การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini M.M. in Health) รุ่นที่33

8 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini M.M. in Health) รุ่นที่33

7 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 33”

6 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ต้อนรับคณะผู้วิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

2 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดการประชุมบุคลากรสถาบันฯ ประจำปี 2565

7 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ร่วมการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

25 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ร่วมประชุมการนำเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ พรบ.โรคติดต่อ

25 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดงานไหว้ครูประจำปี 2565

21 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดโครงการ การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

25 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

22 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิครั้งที่ 2/2565

21 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ เข้าร่วมประชุมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

20 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีสรุปแนวทางการปฏิรูปบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

7 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพิจารณาแนวทางสำหรับการปฏิรูปบทบาทของ อสม./อสส.

29 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการอบรม “การประเมินมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพด้วยเครื่องมือ Healthy University Rating Systems (HURS)” รุ่นที่ 1

29 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (The Development of Lifestyle Medicine)

22 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) Mini M.M in Health รุ่นที่ 32

19 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

เดินหน้าเปิดงานนิทรรศการ Healthy University Day รูปแบบใหม่ “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่ (HEALTHY MAHIDOL in New Normal)”

14 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมการจัดอบรมการประเมินมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพด้วยเครื่องมือ Healthy University Rating Systems (HURS) รุ่นที่ 1 และพัฒนาระบบ HURS Version 2022

10 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

มหิดลสานต่องานภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH)

9 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมณะทำงานกำหนดแนวทางการพัฒนาและการบริหารงานบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์

8 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565

8 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดประชุมคณะทำงานส่วนกลาง และส่วนพื้นที่ 13 เขต โครงการการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพโดยการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริง

28 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงกระบวนการเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อค้นหาภาพอนาคตร่วมกันสำหรับเสนอทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปบทบาทของ อสม./อสส.

24 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปิดการฝึกอบรมเวชศาสตร์วิถีชีวิตรุ่นที่ 4

22 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และประธานคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการให้ได้มาตรฐานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

22 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini M.M. in Health) รุ่นที่32

20 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini M.M. in Health) รุ่นที่32

19 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini M.M. in Health) รุ่นที่32

18 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเครือข่าย AUN-HPN ร่วมนำเสนอโครงการในการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ (สสส.) ครั้งที่ 1/2565

18 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าพัฒนาคุณภาพระบบการประเมินมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ (Revision of HURS Version 2022)

18 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2565

17 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาบทบาท อสม. ในฐานะการเป็นนวัตกรสังคม”

10 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

มหิดลสานต่องานภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH)

9 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพและงบประมาณของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการฝึกอบรมเวชศาสตร์วิถีชีวิตรุ่นที่ 4

7 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2565

3 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือผู้ประเมิน Reviewer และ Secretariat ของระบบ Healthy University Rating Systems (HURS)

31 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือแผนการดำเนินงานโครงการ “การสังเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

29 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีรายงานผลการศึกษา “การวิจัยวิเคราะห์ระบบการดำเนินงานและความคาดหวังในการปฏิรูปบทบาทของ อสม./อสส.” และ “ถอดบทเรียนการทำงานของ อสม. ที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)”

27 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการ

27 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนได้รับเชิญจาก ASIAN Global Health Alliance (AGHA) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาทางวิชาการ Webinar Decolonising Global Health: What Does It Mean For Asia?

24 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 32

23 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini M.M. in Health) รุ่นที่32

22 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini M.M. in Health) รุ่นที่32

21 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

งานปีใหม่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนประจำปี 2565

20 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

คณะทำงานแกนนำในการพัฒนาระบบ Healthy University Rating Systems (HURS) จัดประชุมหารือผู้ประเมิน Reviewer และ Secretariat

19 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

มหิดลสานต่องานภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH)

12 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนหารือร่วมกับ PHCPI

11 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเข้าร่วมการประชุม CPCE Health Conference 2022

10 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

คณะทำงานแกนนำในการพัฒนาระบบ Healthy University Rating Systems (HURS) จัดประชุมหารือผู้ประเมิน Reviewer รุ่นที่1

5 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม