ภาษาไทย English Intranet ITA

ปี 2567


สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนครบรอบ 41 ปี และถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี พ.ศ. 2567

19 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนฯร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 39 ครั้งที่ 3

13-14 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

12 – 13 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation

12 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)

12 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือกับกรมอาเซียน

9 กรกฏาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) จัดการอบรม HURS Workshop 2024 ภายใต้หัวข้อ “Improving Healthy University Implementation Based on Healthy University Rating System (HURS)”

8 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 11 (11th Thai University Network for Health Promotion Network Committee Meeting)

5 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

1 กรกฏาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนขอแสดงความร่วมยินดีเภสัชกรแห่งชาติ

29 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตและแสดงความขอบคุณเนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

25 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผนการดำเนินไปสู่วิสัยทัศน์

25 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ประชุมเพื่อวางแผนความร่วมกับ Hygiene and Health promotion department, Lao PDR เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศด้านสาธารณสุข และวิจัยสู่การนโยบายอย่างยั่งยืน

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาดูงาน Universal Coverage and Thailand Health Care System สำหรับ Community Partner International (CPI)

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานครูฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกับกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

21 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

AUN-HPN จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดลในเครือข่าย AUN-HPN ครั้งที่ 16

19 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3

14-16 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดระบบประเมินมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ปี 2567

5 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ให้การต้อนรับ นักวิจัยจาก Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

31 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม “The essentials of effective child health management” ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

29 -30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ประชุมความร่วมมือและแผนการทำงานร่วมกันในระยะที่ 3 กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

28 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Geneva Health Forum Conference 2024

27 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Understanding & Using Advanced Statistics: A Practical Guide for Young Researcher

27 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ให้การต้อนรับ Dr. Kinga Biró

21 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

AUN-HPN จัดประชุมพัฒนาระบบ Healthy University Rating Systems (HURS) Version 2024

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปี 2567

13 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 39

11 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน เปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) รุ่นที่ 39

10 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ บรรยายหัวข้อ “Introduction to competency frameworks and teaching standards for health professional preservice education”

6 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ หารือร่วมกับ School of Public Health, Indiana University เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกัน

29 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง Bias correction methods due to measurement error in nutrition and physical activity in obesity studies

29 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน

24 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ต้อนรับคณะจาก School of Public Health, Fudan University

23 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ Implementation sciences and research

23 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ College of Management, Chang Gung University, Taiwan เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาและการวิจัย

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health รุ่นที่ 40 สัญจรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

19 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ 2567

11 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอเซียน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

11 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ เข้าร่วม Thailand Education Fair (Myanmar) ครั้งที่ 7

7 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน จัดกิจกรรม Mini Cleaning Day

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบงาน

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดอบรม Statistics in Clinical and Health Research

29 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ร่วมประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสำหรับโครงการอาหารกลางวัน

27 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดการบรรยายหัวข้อ System Thinking and understanding the complexities involved in designing and financing health systems

27 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ Disability Inclusive Social Protection

27 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ต้อนรับ Juntendo University, Japan

27 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียนร่วมขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูน

25 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ร่วมงานครบรอบ 15 ปี ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dhulikhel Hospital, Kathmandu University

23 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

The 2nd การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2

21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

MUGH Consultative Meeting 2024

21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัด UHC Seminar

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบงาน

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบัน ฯ อาเซียน ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

16 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ร่วมวางแผนงานจัดทำการวิจัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ Dr. Thomos Murphy

12 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ต้อนรับ ผู้แทนจาก University of Victoria ประเทศแคนนาดา

11 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Implementing ethics in a medical AI app: A Critical Systems Thinking approach

8 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ Decision making in health policy development

4 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนฯร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 4

2 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

2 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัล ในงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

2 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

2 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯร่วมหารือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานภารกิจสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล

28 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน จัดบรรยายพิเศษ How to write systematic review and meta-analysis

28 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN เข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสุขภาวะ Universitas Indonesia ณ ประเทศอินโดนีเซีย

20 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดประชุมเพื่อชี้แจงเรื่อง ITA พร้อมขับจริยธรรมภายในส่วนงานและประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินการ

16 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ เข้าร่วม มหิดลเกมส์ ประจำปี 2567

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเครือข่าย AUN-HPN เยี่ยมชม UKM มาเลเซีย

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดกิจกรรมวิชาการภายใต้หัวข้อ “รูปแบบการผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์”

13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง The Impact of Serum Protein Biomarkers for Early Detection of NCDs in Primary Health Care และ Application of R Program for Health Research

13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ บรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ University of Health Sciences, Lao PDR และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

10 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ให้การต้อนรับ NCHU, Taiwan

6 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดประชุมปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุน

5 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 3

2 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ ให้การต้อนรับ Richard M. Fairbanks School of Public Health, Indiana University

29 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯอาเซียน ศึกษาดูงานและรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต สาขา Social Health Protection ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

24 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจองค์กร

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ อาเซียน รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

19 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 2

5 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

AUN-HPN เข้าร่วมการประชุมกำกับทิศฯ ครั้งที่ 4/2566

8 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประชุมปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุน

8 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันฯ จัดการบรรยายพิเศษ Rationale and foundation for Social Health Protection

5 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

AUN-HPN จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9

5 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมงานวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครบรอบ 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17

4 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม