งานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสุขภาพ
ภาษาไทย English Intranet ITA

งานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสุขภาพ

Image

ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

หัวหน้างานวิจัย และขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสุขภาพ

นักบริหารงานวิจัย

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 39

อีเมล: pannawat.thu@mahidol.ac.th

หน่วยส่งเสริมการวิจัย

Image

เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการวิจัย

นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 45

อีเมล: kriengsak.sue@mahidol.ac.th

Image

วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล

นักปฏิบัติการวิจัย

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 39

อีเมล: wichukorn.sur@mahidol.ac.th

Image

ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

นักบริหารงานวิจัย

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 39

อีเมล: pannawat.thu@mahidol.ac.th

Image

ดุษณี ดำมี

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 45

อีเมล: dusanee.dam@mahidol.ac.th

สำนักงานเลขาธิการAUN-HPN

Image

จริยา ศรีกลัด

หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการAUN-HPN

นักปฏิบัติการวิจัย

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 72

อีเมล: jariya.srk@mahidol.ac.th

Image

กมลฉัตร จันทรรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์:02 441 9040-3 ต่อ 72

อีเมล: kamonchat.jan@mahidol.ac.th

หน่วยประสานงานภารกิจสุขภาพโลกมหาวิทยาลัยมหิดล

Image

ฑิพรดา กองตาพันธุ์

หัวหน้าหน่วยประสานงานภารกิจสุขภาพโลกมหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 72

อีเมล: thiprada.kon@mahidol.ac.th