บุคลากรสายวิชาการ
ภาษาไทย English Intranet ITA

บุคลากรสายวิชาการ

กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ


Image

ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

Ph.D. (Bio-Technology)

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 62

อีเมล : cheerawit.rat@mahidol.edu


Image

กิตติ สรณเจริญพงศ์

Ph.D. (Health Studies and Gerontology)

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 13

อีเมล : kitti.sra@mahidol.edu

Image

มธุรส ทิพยมงคลกุล

Ph.D. (Epidemiology)

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 14

อีเมล : mathuros.tip@mahidol.edu

Image

อรพินท์ เล่าซี้

Ph.D. (Public Health)

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 63

อีเมล : orapin.lao@mahidol.edu

Image

ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

Ph.D. (Environmental Systems Engineering)

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 25

อีเมล : piyapong.jan@mahidol.ac.th

Image

ธันวดี สุขสาโรจน์

Dr.Sc. (Industrial Science and Biological Process : Food Science)

รองศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 30

อีเมล : thunwadee.suk@mahidol.ac.th

Image

บังอร เทพเทียน

Ph.D. (Behavioral Science)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 21

อีเมล : bungon.the@mahidol.ac.th

Image

ดวงใจ บรรทัพ

Ph.D. (Neuroscience)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 59

อีเมล : doungjai.bun@mahidol.ac.th

Image

Seo Ah Hong

Ph.D. (Preventive Medicine (Epidemiology)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 68

อีเมล : seoah.hon@mahidol.ac.th

Image

ธารินี บัวดิษฐ์

Ph.D. (Environment and Resource Studies)

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 54

อีเมล : tarinee.bud@mahidol.ac.th


นักวิจัย

Image

อรวรรณ ขวัญศรี

Ph.D.

นักวิจัย ระดับ 1

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 40

อีเมล : orawan.qua@mahidol.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม