ห้องสมุดสถาบันฯ
ภาษาไทย English Intranet ITA

ห้องสมุดสถาบันฯ

ห้องสมุดเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528 ในฐานะห้องสมุดของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายหน่วยงานที่ทำการฝึกอบรม วิจัย และให้การสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนในระยะเริ่มต้นจากรัฐบาลญี่ปุ่น ศูนย์ฯได้พัฒนางานในหลายด้านทั้งในระดับประเทศและมีชื่อเสียงกว้างขวางในระดับนานาชาติ ต่อมา ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 สภามหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีมติให้ปรับสถานภาพจากศูนย์ฝึกอบรมฯ มาเป็น “สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน” มีฐานะเสมอคณะ/สถาบันฯต่างๆในมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น ในปีพ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่ ทำให้สถาบันฯ ต้องปรับปรุงโครงสร้างและพันธกิจตามและต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน” ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบาย “ห้องสมุดรวมศูนย์” โดยมีสำนักหอสมุดเป็นห้องสมุดแม่ข่ายและห้องสมุดคณะ / สถาบันมีฐานะเป็นห้องสมุดลูกข่าย เข้ามาอยู่ในสังกัดทำงานประสานกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันห้องสมุดตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ของอาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีพื้นที่รวม 147.75 ตารางเมตร มีหน้าที่ให้บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของสถาบันฯ ใน 3 ด้านคือ

 1. จัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืน
 2. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

ห้องสมุดมีสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลออนไลน์ให้บริการเป็นจำนวนมาก โดยครอบคลุมครบถ้วนในสาขาวิชาหลักและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าหากันได้ นอกจากนี้ ห้องสมุดยังมีกระบวนการคัดสรรสารสนเทศอย่างเข้มงวดเพื่อให้ห้องสมุดมีตำราสารสนเทศทีมีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นห้องสมุดชั้นนำในด้านสาธารณสุขมูลฐาน และระบบบริการสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน

ปัจจุบันห้องสมุดมีสารสนเทศครบครันและมีระบบบริการเชื่อมโยงกับเครือข่ายห้องสมุดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการสำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้วยบริการที่ดีมีมาตรฐานสากล


ทรัพยากรห้องสมุด

 • หนังสือมุมอาเซียน (ASEAN)    70 เล่ม
 • หนังสือมุมระบาดวิทยา (Epidemiology)   116 เล่ม
 • หนังสือทั่วไป   11,835 เล่ม
 • หนังสือมุมโรคเอดส์ (HIV/AIDS)   282 เล่ม
 • หนังสือมุมธรรมชาติบำบัด (Homeopathy)   23 เล่ม
 • คลังสารสนเทศสถาบันฯ   83 เล่ม
 • วารสารวิชาการ (AIHD IR)   20 เล่ม
 • หนังสืออ้างอิง (Reference)   392 เล่ม
 • รายงานการวิจัย (Research)   926 เล่ม
 • วิทยานิพนธ์ (Thesis)   1,871 เล่ม

บริการห้องสมุด

 1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
 2. บริการฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)
 3. บริการจัดส่งตัวเล่มหนังสือ(ยืม-คืน)ระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัย (Book Delivery)
 4. บริการยืมระหว่างห้องสมุดในประเทศและต่างประเทศ (ILL)
 5. บริการจัดส่งสำเนาบทความตามคำขอ (Document Delivery)
 6. บริการรับสมัครและต่ออายุสมาชิก

บริการสนับสนุนการวิจัย

 1. บริการปฐมนิเทศแนะนำการบริการและทรัพยากรห้องสมุด
 2. บริการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลทางวิชาการจากต่างประเทศ
 3. บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดหรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับเป็นสมาชิก
 4. บริการสืบค้นหาบทความฉบับเต็ม (Fulltext) ตามคำขอ
 5. บริการโปรแกรม EndNote เครื่องมือช่วยจัดการรายการอ้างอิง
 6. บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
 7. บริการตรวจสอบรูปแบบการอ้างอิง
 8. บริการสนับสนุนข้อมูลแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

นโยบายการยืม

- ผู้ใช้ต้องยืมด้วยบัตรสมาชิกห้องสมุดของตนเท่านั้น

 • บัตรสมาชิกห้องสมุดเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่ควรให้ผู้อื่นยืม
 • สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด
 • จำนวนการยืมหนังสือขึ้นอยู่กับสิทธิ์การยืมของผู้ใช้บริการแต่ละประเภท
 • ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรบางประเภท อาทิ หนังสืออ้างอิง และวารสารฉบับปัจจุบัน

สิทธิ์การยืม

 • นักศึกษาปริญญาตรี    10 เล่ม/10 วัน
 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  15 เล่ม/15 วัน
 • บุคลากรมหาวิทยาลัย  20 เล่ม/20 วัน
 • บุคลากรระยะสั้น      10 เล่ม/10 วัน
 • หมายเหตุ : ผู้ยืมไม่สามารถยืมหนังสือติดต่อกันต่อเนื่องเกิน 3 ครั้ง

ค่าปรับเกินกำหนด

วันละ 5 บาท/เล่ม


ค่าปรับกรณีทำหาย

 • บัตรห้องสมุด 100 บาท /บัตร
 • ค่าดำเนินการ 200 บาท /เล่ม
 • ซื้อหนังสือทดแทน (ชื่อเดิม /ปีพิมพ์ล่าสุด) หรือกรณีหาหนังสือมาทดแทนไม่ได้ให้ชำระเป็นเงินสดตามราคาปก (+เพิ่ม15%)

เวลาทำการ

 • วันจันทร์- วันศุกร์  เวลา 8.30 – 16.30 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์    ปิดทำการ

ติดต่อ

 • โทรศัพท์: 0 2441 9040-3 ต่อ 49
 • อีเมล: liad@mahidol.ac.th
 • Facebook: Aihd-Library Mahidol