วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์
ภาษาไทย English Intranet ITA

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์



"เป็นสถาบันวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาระบบสุขภาพ ในปี 2570"

  1. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรม ด้านระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน
  2. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็น ผู้นำการจัดการระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน
  3. เสริมสร้างศักยภาพของกำลังคนในระบบ สุขภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน

  1. การสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน
  2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้นำด้านนโยบายระบบสุขภาพ
  3. การบริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
  4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พ.ศ. 2566 - 2570


AIHD Core Value


A

Academic Excellence with
Social Responsibility

I

Internationalization

H

Harmony with Culture and Environment

D

Dynamic Management