งานสนับสนุนทั่วไป
ภาษาไทย English Intranet ITA

งานสนับสนุนทั่วไป

Image

ชัชชฏา เรืองขจร

รักษาการแทนหัวหน้างานสนับสนุนทั่วไป

เลขานุการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

โทรศัพท์ : 02 441 9040-3 ต่อ 35

อีเมล: chatchata.rua@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารทั่วไป

Image

สุรชัย เล่าอุย

หัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 23

อีเมล: surachai.lao@mahidol.ac.th

Image

ชนิกานต์ เงินมาก

พนักงานธุรการ ระดับ ส2

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 0,69

อีเมล: chanikan.nge@mahidol.ac.th

หน่วยบริการโสตและห้องประชุม

Image

ศราวุธ ปรีชาเดช

หัวหน้าหน่วยบริการโสตและห้องประชุม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 24

อีเมล: saravut.pre@mahidol.ac.th

Image

มนัส ทรัพย์แก้วยอด

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 47

อีเมล: manus.sub@mahidol.ac.th

Image

ภาณุพงษ์ ปุญญมาโนชญ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 24

อีเมล: parnupong.pon@mahidol.ac.th

หน่วยกายภาพและซ่อมบำรุง

Image

สิทธัตถเดช ศรีสุข

หัวหน้าหน่วยกายภาพและซ่อมบำรุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 44

อีเมล: sittattadet.sri@mahidol.ac.th

Image

บวรวัฒน์ สุจริตมงคล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 44

อีเมล: bawornwath.suc@mahidol.ac.th

Image

เจริญ มากแพทย์

พนักงานบริการ ระดับ บ2

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 67

อีเมล: charoen.mar@mahidol.ac.th

Image

ชัยเชษฐ์ สุขนิ่ม

พนักงานบริการ

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 67

อีเมล: chaiyachet.suk@mahidol.ac.th

Image

โกศล มีป้อม

แม่บ้าน ระดับ บ2

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 67

อีเมล: kosol.mee@mahidol.ac.th

Image

น้อม บุญเกิด

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 34

อีเมล: nom.boo@mahidol.ac.th

Image

พรพิมล ปิ่นประสาธนกุล

แม่บ้าน ระดับ บ2

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 67

อีเมล: phonphimon.pin@mahidol.ac.th

Image

สมโภชน์ ทับทิมทอง

ช่างไฟฟ้า

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 56

อีเมล: sompote.tab@mahidol.ac.th

Image

วันทนา ตุ้มม่วง

แม่บ้าน ระดับ บ2

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 60

อีเมล: wantana.tum@mahidol.ac.th

Image

วิสูตร ศรีไทยพันธ์

ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.3

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 56

อีเมล: wisut.sri@mahidol.ac.th

หน่วยบริการหอพัก

Image

ระวีวรรณ วีระพลชัย

หัวหน้าหน่วยบริการหอพัก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 61,19

อีเมล: raweewan.ver@mahidol.ac.th

หน่วยการเงินและพัสดุ

Image

อันธิกา ละอองเอี่ยม

หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 26

อีเมล: antika.lao@mahidol.ac.th

Image

ดำรงศักดิ์ อิงครัตน์

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 22

อีเมล: dumrongsak.ing@mahidol.ac.th

Image

จรรยา พุทธพงศ์พฤกษ์

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 22

อีเมล: junya.phu@mahidol.ac.th

Image

ณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 27

อีเมล: nutjira.nak@mahidol.ac.th

หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

Image

ณัฐริกา ก้อนเงิน

หัวหน้าหน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 29

อีเมล: nattharika.kon@mahidol.ac.th

หน่วยทรัพยากรบุคคล

Image

อารีย์ ริ้วไสว

หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 76

อีเมล: aree.rat@mahidol.ac.th

Image

ดร.อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา

นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 76

อีเมล: aphisit.kun@mahidol.ac.th

Image

ธนภร กุลสุข

นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 76

อีเมล: tanaporn.pun@mahidol.ac.th

หน่วยสื่อสารองค์กร

Image

นฤมล จันทรเจิด (กศ.ด.)

หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการ)

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 57,60

อีเมล: naruemol.cha@mahidol.ac.th, naruemol.cha@mahidol.edu

Image

กฤษริน รักษาแก้ว

นักวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 57,60

อีเมล: kritsarin.rak@mahidol.ac.th

Image

ทิรัชชา คณาคุปต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 57

อีเมล: tiratcha.kan@mahidol.ac.th