ผู้บริหารสถาบันฯ
ภาษาไทย English Intranet ITA

ผู้บริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 17
อีเมล : chuthamanee.sut@mahidol.ac.th, directad@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 30
อีเมล : thunwadee.suk@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 14
อีเมล : mathuros.tip@mahidol.ac.th

ชัชชฏา เรืองขจร

เลขานุการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

โทรศัพท์ : 02 2441 9040-3 ต่อ 35
อีเมล : chatchata.rua@mahidol.ac.th