สถาบันฯ ร่วมเปิดการอบรมความรู้การจัดการอาหารกลางวัน

9 กันยายน 2566


วันที่ 9 กันยายน 2566 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมเปิดการอบรมความรู้การจัดการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนประถม สังกัด สพฐ ที่ได้รับงบประมาณการสร้างโรงอาหารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยมีผู้เข้าอบรมแต่ละโรงเรียนคือ ครูใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่เขตการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ครูโภชนาการ ครูอนามัย และแม่ครัว จำนวน 50 คน ผ่านระบบออนไลน์ โดยการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่ 11 กันยายน - 7ตุลาคม 2566 และ อบรม on-site วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" โดยมี รศ. ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ดังกล่าว