ภาษาไทย English Intranet ITA

สถาบันฯ ประชุมความร่วมมือและแผนการทำงานร่วมกันในระยะที่ 3 กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

28 พฤษภาคม 2567


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 รศ. ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ. ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าพบและหารือร่วมกับ Ms. Shahra Razavi; Director of the Social Protection Department และ Ms.Lou Tessier; Health Protection Specialist ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization (ILO) headquarter เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในโอกาสนี้ สถาบันฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกันนับตั้งแต่ ILO และ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้ลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือในปี พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้าน Social Health Protection ของประเทศกำลังพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้บุคลากรได้รับทักษะที่จำเป็นในการจัดทำแผนการคุ้มครองสุขภาพทางสังคมที่เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิรูประบบนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้อง สถาบันฯ ได้ร่วมกับ ILO ในการพัฒนาหลักสูตร Master of Primary Health Care Management – Special track on Social Health Protection ซึ่ง ILO สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯ ดังกล่าว รวมถึงการจัดตั้งเครือข่าย CONNECT for Social Health Protection หรือ CONNECT เพื่อการพัฒนางานวิจัยด้าน Social Health Protection ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายจำนวน 16 สถาบัน จาก 6 ประเทศ จากเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย ทั้งนี้สถาบันฯ ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายให้เป็นเลขาธิการของ CONNECT (CONNECT Secretariat Office) ในโอกาสนี้ สถาบันฯยังได้หารือกับ ILO สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมทั้งการดำเนินการเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ European Accreditation ของหลักสูตร Master of Primary Health Care Management – Special track on Social Health Protection อีกด้วย