ภาษาไทย English Intranet ITA

สถาบันฯ ให้การต้อนรับ นักวิจัยจาก Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

31 พฤษภาคม 2567


วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ และคณาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้การต้อนรับ Dr. Satoko Horii; Chief Analyst และ Ms. Tomoko Kunimitsu; Analyst จาก Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องกระแส ชนะวงศ์ ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำงานวิจัยด้านสถานการณ์ และการใช้ยาเสพติดของประเทศในทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา ตลอดจนการร่วมมือกันในอนาคต