ภาษาไทย English Intranet ITA

สำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดระบบประเมินมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ปี 2567

5 มิถุนายน 2567


วันที่ 5 มิถุนายน 2567 สำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ด้านเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ (ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN) จัดการประชุมคณะทำงานแกนนำในการพัฒนาระบบ Healthy University Rating Systems (HURS) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดระบบประเมินมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ปี 2567 ซึ่งกำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะทำงานแกนนำในการพัฒนาระบบ HURS พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รองเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN นายแพทย์ วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดลในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาววงษ์สุวรรณ ก้านแก้ว นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมหารือปรับปรุงระบบการประเมินมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ (Revision of HURS Version 2024) ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบประเมิน Healthy University Rating Systems (HURS) ที่จะทำการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ ชั้น 2 สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting