ภาษาไทย English Intranet ITA

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถาบันฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย ทั้งของนักศึกษา บุคลากร ผู้มาปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการทุกคนรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของสถาบันฯและชุมชนโดยรอบ จึงวางแนวทางที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาบันฯ

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันฯ


Responsive image

ชัชชฏา เรืองขจร

เลขานุการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
รองประธานกรรมการ
Responsive image

สิทธัตถเดช ศรีสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
จป.เจ้าหน้าที่
Responsive image

วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล

นักปฏิบัติการวิจัย
กรรมการ
Responsive image

ศราวุธ ปรีชาเดช

นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
Responsive image

เลอพงษ์ วงศ์สุทธิโชติ

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ)
กรรมการ
Responsive image

ญาณาภรณ์ ธารีเทียน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ