ภาษาไทย English Intranet ITA

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ข้อมูลพื้นฐาน


การประชาสัมพันธ์


แผนการดำเนินงานและงบประมาณ


การปฏิบัติงาน


การให้บริการและติดต่อประสานงาน


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


นโยบาย No Gift Policy


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


แผนป้องกันการทุจริต


มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน